System Integration บริการให้คำปรึกษาและจัดหาอุปกรณ์ความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร

หากต้องการ Solution ในการดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรให้มีความปลอดภัยและลดความเสี่ยงจากการถูกโจมตีจากภัยคุกคามต่าง ๆ ได้ โดยที่มีงบประมาณจำกัด บริการ System Integration จะให้คeปรึกษา จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยทางไอที เพื่อตอบโจทย์ความต้องการขององค์กรโดยเฉพาะ ที่สำคัญเรายังคำนึงถึงการรองรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อให้การวางระบบครั้งนี้คุ้มค่ากับการลงทุนมากที่สุด โดยมีรายละเอียดการให้บริการดังต่อไปนี้

IT Security System Integration

บริการจัดวางระบบรักษาความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ให้คำปรึกษา จัดหา ติดตั้ง และบำรุงรักษาอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยให้คำแนะนำในการจัดหาระบบที่มีความปลอดภัย เพื่อการให้งานอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่าสูงสุด

IT Security Devices / System Training

บริการอบรมด้านระบบ/อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทำการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านระบบรักษาความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security) แก่ บุคลากร ดังนี้ อบรมการใช้งานระบบหรืออุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการติดตั้งใหม่

IT Security  Solution Authentication

บริการด้านระบบรักษาความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับการพิสูจน์ตัวตน

ทำการออกแบบ จัดหา ติดตั้ง และให้บริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจน์ตัวตน การเข้าใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความปลอดภัย  รองรับการตรวจสอบสิทธิ์การเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ต โดยสามารถนำไปใช้งานอย่างหลากหลายรูปแบบในการให้บริการ ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า และระบบเครือข่ายของลูกค้า

IT Security Consulting Backup & DR-Site

บริการให้คำปรึกษาด้านการจัดทำศูนย์สำรองข้อมูลฉุกเฉินและความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ให้คำปรึกษา ทำการออกแบบจัดหา และ ติดตั้งระบบศูนย์สำรองข้อมูลฉุกเฉินพร้อมทั้งจัด โครงสร้างการบริหารจัดการระบบศูนย์สำรองข้อมูลฉุกเฉินให้สอดคล้องและเป็นไปตามมาตรฐานสากล เช่น BCP เป็นต้น