Forensics  บริการสืบค้นหลักฐานทางดิจิทัล

เมื่อองค์กรผู้เสียหายจำเป็นต้องหาหลักฐานทางดิจิทัลมาใช้ในการดำเนินคดี Forensics คือบริการที่จะเข้ามาช่วยสืบค้น เก็บหลักฐาน ค้นหา วิเคราะห์ และนำเสนอหลักฐานทางดิจิทัลที่อยู่ในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์เครือข่าย โทรศัพท์มือถือ เช่น อีเมล ไฟล์ที่ถูกลบ ไฟล์ที่ถูกซ่อน ข้อมูลทางการเงิน ฯลฯ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถนำไปใช้ระบุผู้กระทำผิดและผู้สมคบคิด จนถึงใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดีได้

ลักษณะของบริการ

บริการ Forensic สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน ดังนี้ คือ

  1. Computer Forensic การสืบค้นข้อมูลดิจิทัลจากเครื่องคอมพิวเตอร์หลักฐาน
  2. Network Forensic การสืบค้นข้อมูลดิจิทัลจากอุปกรณ์เครือข่ายเป้าหมาย
  3. Mobile Forensic การสืบค้นข้อมูลดิจิทัลจากอุปกรณ์มือถือ

ประโยชน์ที่ได้รับจากบริการ

  1. ช่วยในการ สืบค้นวิเคราะห์หาสาเหตุของการบุกรุก
  2. ได้รับการช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อเหตุการณ์บุกรุก ระบบโดยทีมผู้เชี่ยวชาญ CAT’s CSIRT