บริการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ เพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินและการสำรองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์

บริการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ เพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินและการสำรองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (DRMC) เป็นบริการที่มุ่งเน้นการสำรองและกู้คืนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กลับมาทำงานได้อย่างรวดเร็วและเป็นปัจจุบันมากที่สุด พร้อมสอดรับการปฏิบัติตามกฏหมายและระเบียบข้อบังคับในการดำเนินกิจการของสหกรณ์ ทั้งในด้านระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยมาตรฐานขั้นต่ำในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัย สำหรับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ประมวลผลข้อมูล พ.ศ. 2553 รวมถึงการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ 2550 (ฉบับที่ 1) และ  2560 (ฉบับที่ 2) พร้อมยกระดับการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของสหกรณ์ออมทรัพย์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ISO 22301

รูปแบบการให้บริการ

การให้บริการโครงการจัดทำศูนย์รองรับเหตุฉุกเฉินและสำรองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Disaster and Recovery Management Center : DRMC) มีรูปแบบการให้บริการ 3 ด้าน

การบริหารความความต่อเนื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Business Continuity Management)


การบริการความต่อเนื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายใต้มาตรฐานสากล ISO22301

 • วางกรอบการทำงานเพื่อให้สามารถบริหารจัดการความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ (BCM Program Management)
 • การวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจและระบบการทำงานที่สำคัญ (Understand the Organization)
 • การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีผลต่อทรัพยากรที่จำเป็นและจัดเตรียมทรัพยากรที่เหมาะสมในสถานการณ์ฉุกเฉิน Determine Strategy)
 • การวางแผนและพัฒนาแผน BCP (Business Continuity Plan) ให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ
 • การอบรมและซักซ้อมแผนให้แก่บุคลากรในหน่วยงานเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ในทุกสถานการณ์ (Exercise, Maintain and Review BCM Plan)

การจัดทำระบบสำรองและกู้คืนข้อมูลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Disaster and Recovery Site)


ให้บริการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหลักของสหกรณ์ออมทรัพย์ไปยังศูนย์สำรองข้อมูลที่มีความมั่นคงปลอดภัย ด้วยเทคโนโลยีการจัดเก็บและเข้ารหัสข้อมูลจากต้นทางของสหกรณ์ออมทรัพย์ไปยังศูนย์สำรองข้อมูล CAT DR-Site ดังนั้นหากเกิดเหตุฉุกเฉินระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สำคัญให้สามารถกู้คืนให้กลับมาทำงานได้ภายในระยะเวลาที่รวดเร็วและข้อมูลเป็นปัจจุบันมากที่สุด

ระบบตรวจสอบและสนับสนุนการบริหารจัดการ (Monitor and Support Management)


 • ระบบตรวจสอบและแจ้งเตือนสถานการณ์ทำงาน (Monitorand Alert System) พร้อมแจ้งเตือนให้กับผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศผ่าน Email และ SMS
 • ระบบการทดสอบการสำรองข้อมูล (Simulation Test)
 • รายงานสถานะให้บริการของระบบสำรองและกู้คืนข้อมูลแบบแบบรายเดือน
 • พื้นที่สำนักงานชั่วคราว (Temp Office)

ประโยชน์ที่ได้รับ

 1. สหกรณ์ดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน พร้อมนำระบบ IT กลับมาให้บริการได้อย่างรวดเร็วและเป็นปัจจุบันมากที่สุด
 2. สหกรณ์มีการซักซ้อมและทดสอบแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม
 3. รองรับการปฏิบัติตามกฏหมายและระเบียบข้อบังคับการดำเนินกิจการของสหกรณ์ และสอดรับกับการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล
 4. เพิ่มประสิทธิภาพระบบ IT และสร้างมาตรฐานการบริการ
 5. ลดงบประมาณด้านการลงทุน การสำรองและการกู้คืนข้อมูล
 6. เสริมสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นการให้บริการในธุรกิจการเงิน ที่สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง