Data Protection บริการระบบป้องกันข้อมูล

บริการระบบป้องกันข้อมูลในรูปแบบ Private Cloud Security (Local site) เป็นการนำระบบ Hyperconverged Infrastructure (HCI) มาให้บริการ โดยให้บริการแบบเช่าใช้บริการเป็นรายเดือน โดยลูกค้าไม่จำเป็นต้องลงทุนในด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ หรือ บุคลากร รวมถึงการบริหารจัดการระบบ โดยระบบจะมีการสำรองข้อมูล กรณีเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ เช่น ถูกโจมตีด้วย Ransomware จนฮาร์ดแวร์ของระบบงานที่ลูกค้าใช้เกิดปัญหาทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ เมื่อลูกค้าใช้บริการ Data Protection ลูกค้าจะยังสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งบริการยังมี Ransomware Protection Anti-Virus และ การตรวจสอบช่องโหว่ของระบบ รวมถึงบริการอื่น ๆ ที่สามารถทำเพิ่มเติมได้อีกด้วย โดยบริการนี้จะแบ่งเป็น package รายเดือน 2 รูปแบบ ดังนี้

Package System ที่ให้บริการแก่ลูกค้า จำนวน Server ที่สามารถรองรับได้ Option
Standard
 • HDD 4 TB
 • SSD 480GB
 • Ram 96 GB
 • CPU 12 core
 • ขั้นต่ำ 2 Node
 • 10GE ports, each card with 2*10GE
3-5
 • 2 core/guest
 • ระบบ HCI
 • ระบบ Backup
 • Ransomware Protection
 • Anti-Virus Soforce (ตามจำนวน Server ใน Package)
 • VA 1 ครั้ง / ปี
 • Unlimited Data Transfer
Premium
 • HDD 6 TB
 • SSD 480GB Ram 192 GB.
 • CPU 20 core
 • ขั้นต่ำ 2 Node
 • 10GE ports, each card with 2*10GE
5-10
Custom Package ปรับตามความต้องการของลูกค้า

หมายเหตุ ต้องมีการประเมิน Capacity ของระบบ และ Scope ของความต้องการ ที่ลูกค้าต้องใช้งาน จากทีมเทคนิคก่อนใช้บริการ

ลักษณะการบริการ ของบริการ Data Protection

เมื่อลูกค้าใช้บริการ ทางทีมเทคนิคของ cyfence จะดำเนินการ โอนถ่ายข้อมูลระบบของลูกค้าที่ได้ทำการตกลงใช้บริการ Data Protection มายังระบบ Hyperconverged Infrastructure ( HCI ) โดยระบบจะติดตั้ง ณ สถานที่ของลูกค้าเพื่อป้องกันข้อมูลรั่วไหลสู่ภายนอก อีกทั้งระบบที่ให้บริการจะมีการทำจัด Data Backup ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ อาทิ ไฟล์ที่ใช้งานถูกเข้ารหัสด้วย Ransomware ทีมงาน cyfence จะดำเนินการกู้คืนข้อมูลจากระบบ Backup เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้งานระบบได้ต่อไป นอกจากนั้นบริการ Data Protection มีผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมเข้าไปช่วยเหลือหากเกิดเหตุการณ์ผิดปกติ พร้อมให้คำแนะนำตั้งแต่ ปรึกษา วางแผน ติดตั้ง รวมถึง บริการดูแลลูกค้าหลังติดตั้งเสร็จสิ้น

ประโยชน์ที่ได้รับจากบริการ Data Protection

 1. มีระบบป้องกันข้อมูลใน Server จาก Ransomware , Virus ที่ทำลายข้อมูล และ ภัยคุกคามทางไซเบอร์ต่าง ๆ
 2. มีระบบป้องกันภัยการโจมตีจากคุกคามทางไซเบอร์
 3. มีการตรวจสอบช่องโหว่ของระบบเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์
 4. เมื่อระบบมีปัญหาสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง เช่น การโดนเข้ารหัสโดย Ransomware สามารถกู้คืนระบบให้สามารถกลับมาใช้งานได้ ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามแผนของผู้ใช้บริการ
 5. ลดจำนวนการใช้งาน Hardware ในระบบของผู้ใช้บริการ
 6. ไม่มี Downtime ในการเพิ่มหรือขยายระบบ Hardware ของผู้ใช้
 7. ลดการลงทุนทางด้าน Hardware ทั้งระยะสั้น และระยะยาว