บริการจำลองสถานการณ์การโจมตีภัยคุกคามไซเบอร์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้พนักงานหรือผู้ที่เกี่ยว ข้องในการตอบสนองต่อภัยคุกคามไซเบอร์เกิดความคุ้นเคย และสามารถซักซ้อมกระบวนการตอบสนองภัยคุกคามฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การอบรมสร้างความตระหนักเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้แก่พนักงานและผู้บริหาร อาจไม่เพียงพอที่จะทำให้องค์กรสามารถรับมือกับการโจมตีของภัยคุกคามทางไซเบอร์ต่าง ๆ ทั้งที่เคยพบหรือไม่เคยพบมาก่อน เนื่องจากการฝึกอบรมสร้างความตระหนักเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการเรียนรู้ในเชิงทฤษฎีเพียงอย่างเดียว ทำให้การฝึกอบรมไม่สามารถสร้างความตระหนักรู้และสร้างกระบวนการตอบสนองต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์เมื่อภัยคุกคามทางไซเบอร์นั้นเกิดขึ้นจริง ๆ

ดังนั้น นอกจากการฝึกอบรมในห้องแล้ว จึงจำเป็นต้องให้พนักงานและผู้บริหารได้มีโอกาสสัมผัสกับสถานการณ์ที่เกิดการโจมตีทางไซเบอร์ขึ้นจริงด้วย ซึ่งเรียกว่า “การจำลองสถานการณ์การโจมตีภัยคุกคามไซเบอร์” หรือ “Cyber Drill” ซึ่งเป็นการจำลองสถานการณ์การโจมตีภัยคุกคามไซเบอร์ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการตอบสนองต่อภัยคุกคามไซเบอร์เกิดความคุ้นเคย และยังสามารถตรวจสอบได้ว่าพนักงานคนใดมีความเสี่ยงสูงต่อการตกเป็นเหยื่อของภัยคุกคามไซเบอร์เหล่านั้นได้เช่นกัน

รูปแบบ/ลักษณะของบริการ

ทำการจำลองเหตุการณ์ภัยคุกคาม ตามแผนปฎิบัติการรองรับภัยคุกคามขององค์กร โดยสามารถเลือกทำให้ 2 รูปแบบ คือ

  • Table Top เป็นรูปแบบการจำลองสถานการณ์การโจมตีภัยคุกคามทางไซเบอร์ตามแผนงานปฏิบัติขององค์กร โดยในการทำการจำลอง จะเป็นการซักซ้อมขั้นตอนปฏิบัติตามแผนงาน
  • Cyber Exercise เป็นรูปแบบการจำลองสถานการณ์การโจมตีภัยคุกคามทางไซเบอร์ตามแผนงานปฏิบัติขององค์กร แบบเสมือนจริง

ประโยชน์ที่ได้รับจากบริการ

  1. สร้างความคุ้นเคยให้กับพนักงานและผู้บริหาร ให้สามารถเตรียมรับมือกับภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น
  2. ลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้
  3. สร้างความตระหนักให้แก่พนักงานและผู้บริหาร ขององค์กร

[caldera_form id=”CF5f4321587084c”]