บริการให้คำปรึกษาและจัดทำแผนบริหารเพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

Business Continuity Management Consulting เป็นบริการเพื่อช่วยให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนสามารถบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ ( Business Continuity Management) รวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินอันอาจมีผลกระทบต่อการให้บริการหรือผลิตภัณฑ์ที่สำคัญ เพื่อเป็นการสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงปลอดภัยเพื่อพร้อมรองรับการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือสถานการณ์ผิดปกติ ด้วยการจัดทำแผนตอบสนองกับสถานการณ์ภัยพิบัติ (Incident Management Plan) และแผนกอบกู้สถานการณ์ภัยพิบัติ (Business Continuity Plan) เพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ CAT พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินการ โดยสามารถ

  • วางกรอบการทำงานเพื่อให้สามารถบริหารจัดการความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ (BCM Program Management)
  • ทำการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและระบบการทำงานที่สำคัญต่างๆ (Understand the Organization)
  • ทำการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีผลต่อทรัพยากรที่จำเป็น และจัดเตรียมทรัพยากรที่เหมาะสมในสถานการณ์ฉุกเฉิน (Determine Strategy)
  • ทำการวางแผนและพัฒนาแผน BCP (Business Continuity Plan) และ แผน IMP (Incident Management Plan) ให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ (Develop and Implement BCM Plan)
  • ทำการอบรมและซักซ้อมแผนให้แก่บุคลากรในหน่วยงานเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ในทุกสถานการณ์ (Exercise, Maintain and Review BCM Plan)

ลักษณะเด่นของ Business Continuity Management Consulting

  • เป็นบริการที่สร้างความรู้และความเข้าใจอย่างเป็นระบบให้กับพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจขององค์กร อ้างอิงกับมาตรฐาน ISO 22301:2012 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล
  • ผู้เชี่ยวชาญมีประสบการณ์ทำงานมากกว่า 5 ปี
  • ผู้เชี่ยวชาญได้รับการฝึกอบรมและได้รับประกาศนียบัตร (Certification)
  • เป็นการสร้างความเข้าใจให้กับพนักงานขององค์กรในทุกระดับชั้นซึ่งจะแตกต่างจากบริษัทอื่นที่มุ่งเน้นเพียงความสำเร็จของผลงาน

“รองรับทุกเหตุการณ์ บนมาตรฐานที่วางใจได้”