บริการ Anti-virus on Cloud คือ Software ที่ช่วยปกป้องและรักษาความปลอดภัยให้กับ Server ทั้งแบบ Virtualized และแบบ Physical โดยหลักการทำงานของระบบ Anti-Virus on Cloud มีคุณลักษณะดังนี้

 • ในกรณีที่ใช้งานแบบ Physical/Virtualized ลูกค้าเพียงลง Agent ที่เครื่อง Server ที่ต้องการใช้บริการ
 • มีระบบควบคุม (Management System) จากส่วนกลาง โดยแจ้งให้ผู้บริการกำหนดขอบเขตของ Policy ของ Anti-Virus และมีระบบ Report ส่งให้ลูกค้าที่ใช้บริการทุกเดือน
 • กรณีมี Malware ชนิดใหม่เกิดขึ้น ระบบจะทำการกักไฟล์ที่ต้องสงสัย (Zero Hour Attach) เพื่อตรวจสอบก่อน ทำให้ระบบสามารถช่วยป้อง Server ของลูกค้าได้ทันเวลา
 • มีฐานข้อมูลของ Malware ในระบบ Cloud ทำให้  ระบบการตรวจจับ Malware ทำการสแกนได้เร็วขึ้น

รูปแบบในการป้องกันของบริการ Anti Virus on Cloud

รูปแบบของการป้องกันของ Server ของลูกค้า จะสามารถป้องกันภัยคุกคามได้ตามรายละเอียดดังนี้

 • Anti-malware : ปกป้อง Server จาก Malware
 • Web Reputation : Web Reputation สามารถสกัดกั้นการเข้าถึงเว็บไซต์ที่ไม่รู้จัก หรือสงสัยว่าเป็นภัยคุกคามทางเว็บไซต์ หรือไม่มีอันดับในฐานข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ และจะทำการแจ้งเตือนผู้ดูแลระบบรับทราบเมื่อพบเหตุกาณ์ติดต่อไปยังเว็บไซต์ที่มีความเสี่ยง

ข้อดีของบริการ Anti-virus on Cloud

 • ป้องกันการโจมตีของ Malware ได้
 • Web Reputation สามารถสกัดกั้นการเข้าถึงเว็บไซต์ที่ไม่รู้จัก หรือสงสัยว่าเป็นภัยคุกคามทางเว็บไซต์ หรือไม่มีอันดับในฐานข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ และจะทำการแจ้งเตือนผู้ดูแลระบบรับทราบเมื่อพบเหตุกาณ์ติดต่อไปยังเว็บไซต์ที่มีความเสี่ยง
 • กรณีลูกค้า IRIS Cloud ของ CAT สามารถเลือกใช้งานระบบ Anti virus ได้พร้อมกัน
 • ใช้ป้องกัน Known Ransomware
 • มีรายงานประจำเดือนส่งให้ลูกค้าเป็นประจำทุกเดือน

ลักษณะการให้บริการ


เป็นบริการในรูปแบบของ Cloud Security โดยสามารถให้บริการทั้งในรูปแบบ Agent-less และแบบ Agent