ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศเยี่ยมชมศูนย์ ปฏิบัติการ SOC

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2557 ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดร.สุรชัย  ศรีสารคาม และคณะ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ ปฏิบัติการ Security Operation Center (SOC) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) จังหวัดนนทบุรีโดยมีรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและการขาย คุณวิโรจน์ โตเจริญวาณิช และคณะ ให้การต้อนรับ ในการเข้าเยี่ยมได้รับฟังคำบรรยายจากวิทยากร ถึงขั้นตอนการทำงานของศูนย์ปฏิบัติการ SOC เมื่อมีภัยคุกคามเกิดขึ้นในระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงขั้นตอนการตรวจจับภัยคุกคามระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนั้นยังสาธิตบริการ Managed Security Service (MSS) ซึ่งเป็นบริการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านศูนย์ปฏิบัติการ Security Operation Center (SOC) ในลักษณะดูแลและเฝ้าระวังความปลอดภัยระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับลูกค้าแบบ Real-time ตลอด 24 ชั่วโมงเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

1. CAT cyfence เข้าร่วมงานสัมมนา Vertical Business 2020

2. บรรยายหัวข้อ “การสร้างความตระหนักการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์”

3. CAT cyfence ได้จัดสัมมนาเกี่ยวกับการสร้างความตระหนักการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ฯ

4. CAT cyfence ร่วมอบรมในหัวข้อ การใช้ Social network อย่างปลอดภัยฯ

5. ร่วมบรรยายหัวข้อเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ไซเบอร์ฯ ในงาน GEO Location Road Show 2019