บรรยายหลักสูตรการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ การกีฬาแห่งประเทศไทย

CAT cyfence ได้รับความไว้วางใจจากการกีฬาแห่งประเทศไทย ในการบรรยายหลักสูตรการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management : BCM) ภายใต้มาตรฐาน ISO 22301 นำโดยคุณก้องภพ โพธิสุวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศและวิชาการกีฬา คุณเกียรติกร สุภากรณ์ ผู้อำนวยการกองสารสนเทศ และคุณจิตติภูมิ ศิริอินทร์ หัวหน้างานปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และบุคคลกรของการกีฬาแห่งประเทศไทยได้ร่วมรับฟังบรรยายและทำ Workshop ร่วมกันเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

โดยการฬาแห่งประเทศไทยได้ให้ความสำคัญต่อการวางแผนเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉิน เพื่อวางมาตรการรับมือ และลดโอกาสความเสียหาย อันอาจส่งผลกระทบต่อระบบงานที่สำคัญของการกีฬาแห่งประเทศไทย ดังนั้น การกีฬาแห่งประเทศไทย จึงได้ให้ความสำคัญในการวางแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและสร้างความตระหนักให้ทุกหน่วยงานของการกีฬาแห่งประเทศไทยได้เตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

 เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

1. บรรยายหัวข้อ “การสร้างความตระหนักการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์”

2. CAT cyfence ได้จัดสัมมนาเกี่ยวกับการสร้างความตระหนักการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ฯ

3. CAT cyfence ร่วมอบรมในหัวข้อ การใช้ Social network อย่างปลอดภัยฯ

4. ร่วมบรรยายหัวข้อเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ไซเบอร์ฯ ในงาน GEO Location Road Show 2019

5. สัมมนาแนะนำกฏหมายและสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA-Privacy for All