CAT cyfence ร่วมการบรรยาย ในหัวข้อ IT BCP Awareness & Follow up BCP

CAT cyfence ร่วมการบรรยายแก่ ลูกค้าบริษัทในเครือโตโยต้ากว่า 30 บริษัท  ในหัวข้อ IT BCP Awareness & Follow up BCP เพื่อมุ่งให้ผู้เข้าร่วมฟังบรรยายได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดทำ BCP ขององค์กร ณ บริษัท บางกอกสปริง อินดัสเตรียล จำกัด เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

1. CAT cyfence เข้าร่วมงานสัมมนา Vertical Business 2020

2. บรรยายหัวข้อ “การสร้างความตระหนักการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์”

3. CAT cyfence ได้จัดสัมมนาเกี่ยวกับการสร้างความตระหนักการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ฯ

4. CAT cyfence ร่วมอบรมในหัวข้อ การใช้ Social network อย่างปลอดภัยฯ

5. ร่วมบรรยายหัวข้อเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ไซเบอร์ฯ ในงาน GEO Location Road Show 2019