CAT cyfence ได้จัดสัมมนาเกี่ยวกับการสร้างความตระหนักการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ฯ

ในวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมาบริษัท  กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ได้จัดสัมมนาเกี่ยวกับ การสร้างความตระหนักการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ให้แก่เจ้าหน้าที่และบุคลากรที่สนใจจากกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อสร้างตระหนัก เพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยมีคุณอุมารัตน์ โพธิ์ชัย ผู้จัดการส่วนมาตรฐานบริการความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ และคุณชัชวาล บุญแต่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานความปลอดภัยสารสนเทศ จาก CAT cyfence เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาที่ดินเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

1. IBM cloud: Business Case Modernizing The Security Operations Center (SOC)

2. ร่วมบรรยาย Threats and Trends Technology 2020-2021 ให้กับ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

3. CAT และ TOT ผนึกกำลังเป็น บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด อย่างเป็นทางการ

4. CAT cyfence บรรยาย Threats and Trends Technology 2020-2021 ให้กับ ร.พ. ค่ายสรรพสิทธิประสงค์

5. CAT จับมือ AWS เปิดให้บริการ AWS Outposts เน้นโซลูชันไฮบริดคลาวด์ครบวงจร