CAT cyfence ร่วมอบรมในหัวข้อ การใช้ Social network อย่างปลอดภัยฯ

ในวันที่ 17-18 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ได้จัดอบรมในหัวข้อเรื่อง การใช้งาน Social Network อย่างปลอดภัยและไม่ขัดต่อกฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2563 ให้กับ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยมีคุณอุมารัตน์ โพธิ์ชัย ผู้จัดการส่วนมาตรฐานบริการความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ จาก CAT cyfence เป็นวิทยากรบรรยาย ให้แก่เจ้าหน้าที่และบุคลากรที่สนใจ เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการใช้งาน Social network ให้ปลอดภัย ณ โรงแรม โรแมนติค รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครราชศรีมาเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

1. CAT cyfence เข้าร่วมงานสัมมนา Vertical Business 2020

2. บรรยายหัวข้อ “การสร้างความตระหนักการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์”

3. CAT cyfence ได้จัดสัมมนาเกี่ยวกับการสร้างความตระหนักการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ฯ

4. ร่วมบรรยายหัวข้อเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ไซเบอร์ฯ ในงาน GEO Location Road Show 2019

5. สัมมนาแนะนำกฏหมายและสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA-Privacy for All