สัมมนาแนะนำกฏหมายและสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA-Privacy for All

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)  ร่วมออกบูธในงาน “สัมมนาแนะนำกฏหมายและสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA-Privacy for All” จัดโดย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยเป็นงานที่เน้น “คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดูแลทุกภาคส่วน ก้าวสู่เศรษฐกิจและสังคมที่มั่นคง ทันสมัย ทั่วถึงและเท่าทัน” ทั้งนี้ CAT ได้เข้าร่วมออกบูธในนามของ CAT cyfence , my by CAT และ CAT datacom เพื่อให้บริการและให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ฯลฯ ให้เข้าใจถึงกฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในปี 2563 ณ ชั้น 5 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

1. ร่วมบรรยายหัวข้อเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ไซเบอร์ฯ ในงาน GEO Location Road Show 2019

2. คุณกัณณิกา วรคามิน ร่วมบรรยายในงาน CAT Network Showcase 2019

3. คุณกัณณิกา วรคามิน ร่วมเป็นวิทยากร เพื่อให้ความรู้ด้าน Cyber Security

4. CAT cyfence ร่วมซ้อมแผน BCM กับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

5. ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการ SOC