คุณกัณณิกา วรคามิน  ร่วมบรรยายในงาน CAT Network Showcase 2019

ในวันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา คุณกัณณิกา วรคามิน ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าร่วมในการบรรยายงาน CAT Network Showcase 2019 ครั้งที่ 10 หัวข้อเรื่องแนวคิดกฎหมายด้านความปลอดภัยโลกไซเบอร์ และ การป้องกันโครงสร้างพื้นฐานระดับชาติ เพิ่อให้ผู้ที่เข้าร่วมภายในงานได้รับความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยและการรับมือภัยไซเบอร์เพื่อการเตรียมพร้อมปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ไซเบอร์ 2562 ที่มีผลบังคับใช้แล้ว รวมถึงข้อมูลโซลูชั่นอื่น ๆ ด้าน CyberSecurity ณ เวิลด์บอลรูม ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

 เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

1. คุณกัณณิกา วรคามิน ร่วมเป็นวิทยากร เพื่อให้ความรู้ด้าน Cyber Security

2. CAT cyfence ร่วมซ้อมแผน BCM กับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

3. ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการ SOC

4. CAT cyfence ร่วมงาน GDCC Cloud Day by MDES

5. CAT ร่วมลงนาม MOU สร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์