CAT cyfence จัด Free Training ให้กับบุคคลทั่วไป

CAT cyfence จัดอบรมในหัวข้อ “Threats & Trends Technology 2017-2018 A Guide to Defence Attacks” โดยงานนี้ได้รับเกียรติจากคุณสมยศ ธนพิรุณธร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริการลูกค้าภาครัฐ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งงานนี้ได้รับความสนใจและเสียงตอบรับเข้าร่วมงานเป็นอย่างดี  โดย CAT cyfence ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และข้อมูล การเชื่อมโยงผ่านเครือข่ายได้อย่างแพร่หลาย ทำให้เกิดโอกาสที่จะเผชิญกับภัยคุกคามต่อการใช้งานเทคโนโลยีการสื่อสารและอินเทอร์เน็ตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ CAT cyfence จึงจัดอบรมในครั้งนี้ขึ้น เพื่อสร้างความตระหนักให้ทุกภาคส่วนรู้เท่าทันสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของเทรนด์เทคโนโลยีในปี 2017-2018 ที่จะมาพร้อมกับภัยคุกคามใหม่ๆ ที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น จากทีมผู้เชี่ยวชาญของ CAT cyfence ณ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมาเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

1. ศทส.ได้รับมาตรฐาน ISO/IEC 270001:2013 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. CAT cyfence นำเสนอสุดยอดบริการ IT Security ในงาน CAT Network Showcase 2017

3. อบรมฟรี!! Threats & Trends Technology 2017-2018

4. CAT cyfence แชร์ประสบการณ์เรื่องการจัดตั้งศูนย์ SOC ในงาน Cybersecurity Event 2017

5. ธนาคารแห่งประเทศไทย เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ศูนย์ปฏิบัติการ SOC