CAT cyfence ร่วมงานสัมมนา Cyber Security Workshop and Consultation

CAT cyfence ผู้ให้บริการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ ร่วมงานสัมมนา “การให้คำปรึกษาและการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ Cyber Security Workshop and Consultation” โดยได้รับเกียรติจาก นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล

งานนี้ CAT cyfence ร่วมจัดแสดงบูธ นำเสนอภาพรวมการให้บริการรักษาความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้รับความร่วมมือจากกระทรวงไอซีที ธนาคารโลก และ Korean Internet and Security Agency (KISA) ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานสัมมนาดังกล่าว เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2556 ที่ผ่านมาเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

1. บรรยายหัวข้อ “การสร้างความตระหนักการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์”

2. CAT cyfence ได้จัดสัมมนาเกี่ยวกับการสร้างความตระหนักการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ฯ

3. CAT cyfence ร่วมอบรมในหัวข้อ การใช้ Social network อย่างปลอดภัยฯ

4. ร่วมบรรยายหัวข้อเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ไซเบอร์ฯ ในงาน GEO Location Road Show 2019

5. สัมมนาแนะนำกฏหมายและสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA-Privacy for All