สถาบันคุ้มครองเงินฝาก ได้ใบรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013

CAT cyfence นำโดยคุณอนุตรา นิราพาธ ผู้ช่วยผู้จัดฝ่ายผลิตภัณฑ์ความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ และคุณอุมารัตน์ โพธิ์ชัย ผู้จัดส่วนมาตรฐานความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ร่วมแสดงความยินดี กับสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ที่ผ่านการตรวจประเมินภายนอกจนได้ใบรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013 ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้โครงการจ้างทําระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ของคอมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบบาทเนต ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก จาก บริษัท British Standards Institution (BSI) ผู้ตรวจประเมินมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับจากองค์กรชั้นนำในระดับโลก ณ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 2561

CAT cyfence ได้รับความไว้วางใจจาก สถาบันคุ้มครองเงินฝาก ในการเป็นผู้ให้คำปรึกษาในการจัดทำมาตรฐาน ISO/IEC 270001 :2013 ให้กับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้โครงการจ้างทําระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ของคอมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบบาทเนตเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

1. คุณกัณณิกา วรคามิน ร่วมเป็นวิทยากร เพื่อให้ความรู้ด้าน Cyber Security

2. CAT cyfence ร่วมซ้อมแผน BCM กับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

3. ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการ SOC

4. CAT cyfence ร่วมงาน GDCC Cloud Day by MDES

5. CAT ร่วมลงนาม MOU สร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์