CAT cyfence ร่วมแสดงความยินดีกับอธิบดีกรมศุลกากร

CAT ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณราฆพ ศรีศุภอรรถ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมศุลกากร โดยมี คุณสุวรรณา หรรษาจารุพันธ์ ผู้จัดการฝ่ายขายลูกค้าภาครัฐ และ คุณชุติมา ธนพิรุณธร ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้แทนมอบกระเช้าดอกไม้ เมื่อวันทื่ 18 กันยายน 2556เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

1. CAT cyfence เข้าร่วมงานสัมมนา Vertical Business 2020

2. บรรยายหัวข้อ “การสร้างความตระหนักการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์”

3. CAT cyfence ได้จัดสัมมนาเกี่ยวกับการสร้างความตระหนักการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ฯ

4. CAT cyfence ร่วมอบรมในหัวข้อ การใช้ Social network อย่างปลอดภัยฯ

5. ร่วมบรรยายหัวข้อเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ไซเบอร์ฯ ในงาน GEO Location Road Show 2019