CAT cyfence ร่วมการบรรยายหลักสูตร การป้องกันการโจมตีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

CAT cyfence ร่วมการบรรยายหลักสูตร การป้องกันการโจมตีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในกิจกรรม Click! CAT ให้กับลูกค้ากลุ่มบริการสื่อสารข้อมูล โดยคุณอุมารัตน์ โพธิ์ชัย วิทยากรจาก CAT cyfence เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ให้กับลูกค้ากลุ่มบริการสื่อสารข้อมูล ณ ศูนย์ฝึกอบรม CAT Telecom นนทบุรี ระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมาเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

1. CAT ร่วมลงนาม MOU สร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

2. บรรยายหลักสูตรการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ การกีฬาแห่งประเทศไทย

3. สถาบันคุ้มครองเงินฝาก ได้ใบรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013

4. CAT cyfence จัดงานสัมมนา “การบริหารความต่อเนื่องธุรกิจสำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์”

5. CAT cyfence ร่วมบรรยายในงาน CAT Network Showcase 2018