CAT cyfence ร่วมการบรรยายหลักสูตร การป้องกันการโจมตีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

CAT cyfence ร่วมการบรรยายหลักสูตร การป้องกันการโจมตีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในกิจกรรม Click! CAT ให้กับลูกค้ากลุ่มบริการสื่อสารข้อมูล โดยคุณอุมารัตน์ โพธิ์ชัย วิทยากรจาก CAT cyfence เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ให้กับลูกค้ากลุ่มบริการสื่อสารข้อมูล ณ ศูนย์ฝึกอบรม CAT Telecom นนทบุรี ระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมาเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

1. CAT cyfence จัดงานแถลงข่าว Digitized Thailand – CAT: Driving to the New Digital Era

2. วิดีโอย้อนหลังเรื่อง “Web Security 101 รู้จักภัยคุกคามและวิธีปกป้องเว็บแอปพลิเคชันเบื้องต้น”

3. Web Security 101 รู้จักภัยคุกคามและวิธีปกป้องเว็บแอปพลิเคชันเบื้องต้น โดยผู้เชี่ยวชาญจาก CAT cyfence

4. CAT cyfence ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรในการอบรมเพื่อการเตรียมความพร้อมจัดทำมาตรฐาน ISO27001 สำหรับ Data Center

5. CAT cyfence จัดงาน Chill out with cyfence experts