CAT ร่วมลงนาม MOU สร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

(เมื่อวันที่ 1 มีนาคม)  บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการสร้างความตระหนักในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ กับ สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมทั้งผู้ประกอบการกิจการโทรคมนาคมทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อร่วมมือกันเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูล และการเฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์ระหว่างผู้ให้บริการโทรคมนาคม โดยมีผู้ประกอบการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 8 ราย ได้แก่

  1. บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT
  2. บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด บริษัทในเครือ AIS
  3. บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ DTAC
  4. บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด
  5. บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) หรือ TOT
  6. บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ Symphony
  7. บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) หรือ CS Loxinfo
  8. บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด หรือ UIH

วัตถุประสงค์ของการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนการสร้างความตระหนักในด้านการดูแลรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ เพื่อให้สอดคล้องตามข้อกำหนดและมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รวมทั้งหารือร่วมกันเรื่องการจัดตั้งศูนย์ประสานงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์สำหรับกิจการโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย หรือ Thailand Telecommunication CERT (TTC-CERT) เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูล และการเฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์ร่วมกันเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนมากยิ่งขึ้นเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

1. บรรยายหัวข้อ “การสร้างความตระหนักการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์”

2. CAT cyfence ได้จัดสัมมนาเกี่ยวกับการสร้างความตระหนักการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ฯ

3. CAT cyfence ร่วมอบรมในหัวข้อ การใช้ Social network อย่างปลอดภัยฯ

4. ร่วมบรรยายหัวข้อเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ไซเบอร์ฯ ในงาน GEO Location Road Show 2019

5. สัมมนาแนะนำกฏหมายและสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA-Privacy for All