CAT cyfence เข้าร่วมงานสัมมนา Vertical Business 2020

ฝ่ายธุรกิจความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ CAT cyfence เข้าร่วมงานสัมมนา Vertical Business 2020 สำหรับกลุ่มลูกค้าโรงพยาบาล สถาบันการเงิน การประกันภัย และธุรกิจค้าปลีก โดยมีการออกบูธนำเสนอบริการที่สามารถป้องกันภัยคุกคามบนโลกออนไลน์ที่เป็นสาเหตุหลักของการโจมตีระบบไอทีขององค์กร นอกจากนั้น คุณบรรณศักดิ์ ยุวมิตร ทีมงานผู้เชี่ยวชาญจาก CAT cyfence ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ Security the next normal เมื่อวันที่ 20-23 กรกฏาคม 2563 ที่ผ่านมาเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

1. CAT จับมือ MSIG ลงนามความร่วมมือฯ โครงการ Cyber Insurance

2. บรรยายหัวข้อ “การสร้างความตระหนักการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์”

3. CAT cyfence ได้จัดสัมมนาเกี่ยวกับการสร้างความตระหนักการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ฯ

4. CAT cyfence ร่วมอบรมในหัวข้อ การใช้ Social network อย่างปลอดภัยฯ

5. ร่วมบรรยายหัวข้อเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ไซเบอร์ฯ ในงาน GEO Location Road Show 2019