CAT cyfence  จัดอบรมหลักสูตร IT Security Compliance for Administrator ให้กับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ที่ CAT cyfence ได้รับความไว้วางใจจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ให้ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร “การปฏิบัติตามนโยบายด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับผู้ดูแลระบบ (IT Security Compliance for Administrator)” เพื่อพัฒนาบุคลากรให้สามารถนำนโยบายฯ มาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรได้อย่างมั่นคงปลอดภัยสอดคล้องกับมาตรฐาน ISO/IEC27001:2013เมื่อวันที่ 6-9 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา  โดยในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณพรรษมนต์ ไทยวัฒนานุกูล ผู้อำนวยการสำนักสารสนเทศ เข้าร่วมการอบรมในหลักสูตรนี้ด้วย พร้อมรับใบประกาศนียบัตรจาก คุณกัณณิกา วรคามิน ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ให้เกียรติเป็นผู้มอบใบประกาศนียบัตร ณ ศูนย์โทรคมนาคม นนทบุรี บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

1. CAT และ TOT ผนึกกำลังเป็น บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด อย่างเป็นทางการ

2. CAT cyfence บรรยาย Threats and Trends Technology 2020-2021 ให้กับ ร.พ. ค่ายสรรพสิทธิประสงค์

3. CAT จับมือ AWS เปิดให้บริการ AWS Outposts เน้นโซลูชันไฮบริดคลาวด์ครบวงจร

4. เตรียมพบกับงาน CAT NETWORK SHOWCASE 2020 (CNS 2020)

5. CAT จับมือ MSIG ลงนามความร่วมมือฯ โครงการ Cyber Insurance