CAT cyfence จัดอบรม “Threats Insider 2018: Focusing from the inside out”

CAT cyfence จัดอบรมในหัวข้อ “Threats Insider 2018: Focusing from the inside out” โดยงานนี้ได้รับเกียรติจากคุณกัณณิกา วรคามิน ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ CAT cyfence เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดย CAT cyfence ในฐานะผู้ให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และข้อมูล เล็งเห็นถึงปัญหาเกี่ยวกับภัยคุกคาม และต้องการสร้างความตระหนักถึงภัยทางเทคโนโลยีที่อาจเกิดขึ้นได้กับทั้งองค์กรขนาดกลาง และขนาดย่อม จึงจัดอบรมในครั้งนี้ขึ้นเพื่อย้อนดูภัยทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในปีที่จะผ่านมา และเตรียมพร้อมรับมือภัยคุกคามใหม่ที่จะเกิดขึ้นในปีต่อไป โดยวิทยากรเป็นทีมงานที่มีประสบการณ์ด้าน Security โดยตรงจาก CAT cyfence ณ ศูนย์บริการโทรคมนาคม กสท นนทบุรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา

 เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

1. คุณกัณณิกา วรคามิน ร่วมเป็นวิทยากร เพื่อให้ความรู้ด้าน Cyber Security

2. CAT cyfence ร่วมซ้อมแผน BCM กับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

3. ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการ SOC

4. CAT cyfence ร่วมงาน GDCC Cloud Day by MDES

5. CAT ร่วมลงนาม MOU สร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์