CAT cyfence จัดอบรม “Threats Insider 2018: Focusing from the inside out”

CAT cyfence จัดอบรมในหัวข้อ “Threats Insider 2018: Focusing from the inside out” โดยงานนี้ได้รับเกียรติจากคุณกัณณิกา วรคามิน ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ CAT cyfence เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดย CAT cyfence ในฐานะผู้ให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และข้อมูล เล็งเห็นถึงปัญหาเกี่ยวกับภัยคุกคาม และต้องการสร้างความตระหนักถึงภัยทางเทคโนโลยีที่อาจเกิดขึ้นได้กับทั้งองค์กรขนาดกลาง และขนาดย่อม จึงจัดอบรมในครั้งนี้ขึ้นเพื่อย้อนดูภัยทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในปีที่จะผ่านมา และเตรียมพร้อมรับมือภัยคุกคามใหม่ที่จะเกิดขึ้นในปีต่อไป โดยวิทยากรเป็นทีมงานที่มีประสบการณ์ด้าน Security โดยตรงจาก CAT cyfence ณ ศูนย์บริการโทรคมนาคม กสท นนทบุรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา

 เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

1. CAT cyfence ร่วมซ้อมแผน BCM กับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

2. ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการ SOC

3. CAT cyfence ร่วมงาน GDCC Cloud Day by MDES

4. CAT ร่วมลงนาม MOU สร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

5. บรรยายหลักสูตรการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ การกีฬาแห่งประเทศไทย