CAT cyfence ได้รับความไว้วางใจให้บรรยายหลักสูตร BCM Implementing

CAT cyfence ได้รับความไว้วางใจให้บรรยายหลักสูตร BCM Implementing ให้กับคณะทำงานทีมบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม เพื่อให้เข้าใจถึงแนวทางและขั้นตอนการบริหารความต่อเนื่อง รวมถึงแนวทางการวางแผนการลดผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤต และสามารถดำเนินงานภายใต้ภาระกิจหลักที่สำคัญของสถาบันได้อย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามกฏหมายและมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับระดับโลก (ISO 22301)

 

 เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

1. CAT cyfence จัดงานสัมมนา “การบริหารความต่อเนื่องธุรกิจสำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์”

2. CAT cyfence ร่วมบรรยายในงาน CAT Network Showcase 2018

3. CAT cyfence จัดอบรม “Threats Insider 2018: Focusing from the inside out”

4. CAT cyfence จัดงานแถลงข่าว Digitized Thailand – CAT: Driving to the New Digital Era

5. วิดีโอย้อนหลังเรื่อง “Web Security 101 รู้จักภัยคุกคามและวิธีปกป้องเว็บแอปพลิเคชันเบื้องต้น”