CAT cyfence ได้รับความไว้วางใจให้บรรยายหลักสูตร BCM Implementing

CAT cyfence ได้รับความไว้วางใจให้บรรยายหลักสูตร BCM Implementing ให้กับคณะทำงานทีมบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม เพื่อให้เข้าใจถึงแนวทางและขั้นตอนการบริหารความต่อเนื่อง รวมถึงแนวทางการวางแผนการลดผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤต และสามารถดำเนินงานภายใต้ภาระกิจหลักที่สำคัญของสถาบันได้อย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามกฏหมายและมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับระดับโลก (ISO 22301)

 

 เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

1. CAT ร่วมลงนาม MOU สร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

2. บรรยายหลักสูตรการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ การกีฬาแห่งประเทศไทย

3. สถาบันคุ้มครองเงินฝาก ได้ใบรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013

4. CAT cyfence จัดงานสัมมนา “การบริหารความต่อเนื่องธุรกิจสำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์”

5. CAT cyfence ร่วมบรรยายในงาน CAT Network Showcase 2018