CAT cyfence ได้รับความไว้วางใจให้บรรยายหลักสูตร BCM Implementing

CAT cyfence ได้รับความไว้วางใจให้บรรยายหลักสูตร BCM Implementing ให้กับคณะทำงานทีมบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม เพื่อให้เข้าใจถึงแนวทางและขั้นตอนการบริหารความต่อเนื่อง รวมถึงแนวทางการวางแผนการลดผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤต และสามารถดำเนินงานภายใต้ภาระกิจหลักที่สำคัญของสถาบันได้อย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามกฏหมายและมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับระดับโลก (ISO 22301)

 

 เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

1. CAT cyfence เข้าร่วมงานสัมมนา Vertical Business 2020

2. บรรยายหัวข้อ “การสร้างความตระหนักการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์”

3. CAT cyfence ได้จัดสัมมนาเกี่ยวกับการสร้างความตระหนักการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ฯ

4. CAT cyfence ร่วมอบรมในหัวข้อ การใช้ Social network อย่างปลอดภัยฯ

5. ร่วมบรรยายหัวข้อเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ไซเบอร์ฯ ในงาน GEO Location Road Show 2019