CAT cyfence ได้รับความไว้วางใจให้บรรยายหลักสูตร BCM Implementing

CAT cyfence ได้รับความไว้วางใจให้บรรยายหลักสูตร BCM Implementing ให้กับคณะทำงานทีมบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม เพื่อให้เข้าใจถึงแนวทางและขั้นตอนการบริหารความต่อเนื่อง รวมถึงแนวทางการวางแผนการลดผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤต และสามารถดำเนินงานภายใต้ภาระกิจหลักที่สำคัญของสถาบันได้อย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามกฏหมายและมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับระดับโลก (ISO 22301)

 

 เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

1. CAT cyfence ร่วมซ้อมแผน BCM กับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

2. ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการ SOC

3. CAT cyfence ร่วมงาน GDCC Cloud Day by MDES

4. CAT ร่วมลงนาม MOU สร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

5. บรรยายหลักสูตรการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ การกีฬาแห่งประเทศไทย