CAT cyfence ร่วมซ้อมแผน BCM กับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

CAT cyfence ได้รับเกียรติจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ Siriraj BCM System หัวข้อ “การซ้อมแผน BCM แบบ Tabletop Exercise” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการฯ ผู้บริหารคณะฯ บุคลากร มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินงาน และเพื่อให้มั่นใจว่าแผนบริหารความต่อเนื่องสามารถตอบสนองต่อสภาวะวิกฤต หรือเหตุการณ์ฉุกเฉินได้อย่างสมเหตุสมผล โดย CAT cyfence ได้เข้าร่วมการซ้อมแผนบริหารความต่อเนื่องในแต่ละพันธกิจที่สำคัญ พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

1. CAT และ TOT ผนึกกำลังเป็น บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด อย่างเป็นทางการ

2. CAT cyfence บรรยาย Threats and Trends Technology 2020-2021 ให้กับ ร.พ. ค่ายสรรพสิทธิประสงค์

3. CAT จับมือ AWS เปิดให้บริการ AWS Outposts เน้นโซลูชันไฮบริดคลาวด์ครบวงจร

4. เตรียมพบกับงาน CAT NETWORK SHOWCASE 2020 (CNS 2020)

5. CAT จับมือ MSIG ลงนามความร่วมมือฯ โครงการ Cyber Insurance