CAT cyfence จัดสัมมนา “Empowering GIN with e-Government Services”

ด้วย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นจะสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (Government Information Network : GIN)

โดยมุ่งผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้เพิ่มขีดความสามารถและยกระดับการบริหารจัดการองค์กรเพื่อให้ประชาชนจำนวนมากได้เข้าถึงบริการของภาครัฐได้อย่างแท้จริง กสท จึงได้จัดงานสัมมนาขึ้นภายใต้ชื่องาน “Empowering GIN with e-Government Services” เมื่อเร็วๆนี้ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ภายในงานมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากกระทรวงต่าง ๆ กว่า 256 หน่วยงาน โดยมีนาย อังสุมาล ศุนาลัย รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นประธานเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

1. CAT และ TOT ผนึกกำลังเป็น บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด อย่างเป็นทางการ

2. CAT cyfence บรรยาย Threats and Trends Technology 2020-2021 ให้กับ ร.พ. ค่ายสรรพสิทธิประสงค์

3. CAT จับมือ AWS เปิดให้บริการ AWS Outposts เน้นโซลูชันไฮบริดคลาวด์ครบวงจร

4. เตรียมพบกับงาน CAT NETWORK SHOWCASE 2020 (CNS 2020)

5. CAT จับมือ MSIG ลงนามความร่วมมือฯ โครงการ Cyber Insurance