“Threats & Trends Technology 2017-2018 A Guide to Defence Attacks” ถึงเวลาที่ต้องตระหนัก ถึงความสำคัญของความปลอดภัยในระบบไอทีในองค์กร พร้อมรู้เท่าทันภัยและเทรนด์เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นบนโลกไซเบอร์ ในปัจจุบันที่มีการขยายตัวและเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ก้าวทันรูปแบบบุกรุกหรือภัยคุกคามใหม่ๆที่เพิ่มระดับความรุนแรง และซับซ้อนมากขึ้น เสริมเกราะความรู้เพื่อนำไปพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยของระบบไอทีในองค์กรให้เทียบเท่าระดับสากล

หัวข้อการอบรม

Trends & Threats Technology 2017-2018

ก้าวทันเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในปี 2017 และเตรียมพร้อมรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะมาพร้อมกับภัยคุกคามออนไลน์ ที่จะทวีความรุนแรงขึ้นในปี 2018

โดย คุณภูริวรรธ ศรีสวการย์ หรือผู้แทน จาก Intel security Thailand

Threats Intelligent อัพเดทข้อมูลภัยอัจฉริยะ ก่อนตกเป็นเหยื่อออนไลน์

โดย คุณรัตน์ติกา พรมหนู ผู้เชี่ยวชาญจาก ศูนย์ Security Operation Center ของ CAT cyfence

Information Security Awareness เตรียมรับมือ ภัยออนไลน์รูปแบบ ใหม่ ๆ อย่างมืออาชีพ

โดย คุณอุมารัตน์ โพธิ์ชัย ที่ปรึกษาด้าน IT Security ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ CAT cyfence

ร่วมสร้างเกราะป้องกันภัยไปพร้อมกัน วันที่ 23 สิงหาคม 2560 ณ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ศูนย์โทรคมนาคม นนทบุรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เริ่มเปิดลงทะเบียน ตั้งแต่วันนี้-15 สิงหาคม 2560 ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมผ่านการกรอกแบบฟอร์มและตอบคำถามให้ ครบถ้วน เพียง 30 ท่านแรก เท่านั้น

กำหนดการอบรม

08.30 – 09.30 น.ลงทะเบียน และรับประทานอาหารว่าง
09.30 – 10.00 น.กล่าวเปิดการอบรม
โดย คุณสมยศ ธนพิรุณธร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริการลูกค้าภาครัฐ
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
10.00 – 11.00 น.Trends&Threats Technology 2017-2018
ก้าวทันเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในปี 2017 และเตรียมพร้อมต้อนรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะมาพร้อมกับภัยคุกคามออนไลน์ ที่จะทวีความรุนแรงขึ้นในปี 2018
โดย คุณภูริวรรธ ศรีสวการย์ หรือผู้แทน จาก
Intel security Thailand
11.00 – 12.00 น.Threats Intelligent
อัพเดทข้อมูลภัยอัจฉริยะก่อนตกเป็นเหยื่อออนไลน์

โดย คุณรัตน์ติกา พรมหนู
ผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์ Security Operation Center ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ความปลอดภัย เทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT cyfence
12.00 – 13.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 น.Information Security Awareness
เตรียมรับมือภัยออนไลน์รูปแบบใหม่ๆ อย่างมืออาชีพ

โดย คุณอุมารัตน์ โพธิ์ชัย
ที่ปรึกษาด้าน IT Security ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ความปลอดภัย เทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT cyfence

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอบรมได้ที่ m.me/catcyfence

* กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม