Ransomware คืออะไร ป้องกันและแก้ไขอย่างไร

Ransomware คืออะไร ป้องกันและแก้ไขอย่างไร

Ransomware หรือ มัลแวร์เรียกค่าไถ่ เป็นมัลแวร์ที่มีพฤติกรรมที่ทำการ Lock file หรือ encryption file เพื่อไม่ให้เหยื่อเข้าใช้งานไฟล์ที่ถูก Lock ไว้ได้